Zbiory zwolnione z rejestracji

Zbiory danych osobowych niewymagające rejestracji w GIODO

Wszystkie zbiory danych osobowych należy zgłosić do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (art. 40 ustawy). Z tego obowiązku zwolnieni są administratorzy następujących danych osobowych (art. 43 ustawy, ust. 1):

  • przetwarzanych w związku z zatrudnieniem u nich, świadczeniem im usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a także dotyczących osób u nich zrzeszonych lub uczących się,

  • dotyczących osób korzystających z ich usług medycznych, obsługi notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta,

  • przetwarzanych wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej,

  • powszechnie dostępnych,

  • przetwarzanych w zakresie drobnych bieżących spraw życia codziennego,

  • … i inne, szczegółowe informacje w art. 43 ustawy, ust. 1.

Posiadasz zbiór danych, który nie jest zarejestrowany w GIODO? Pomożemy Ci go zarejestrować!

Praktyczne przykłady

Z rejestracji w GIODO zwolnione są na przykład zbiory danych osobowych:

  • pochodzących z aplikacji kandydatów do pracy, ale tylko jeśli firma samodzielnie prowadzi rekrutację; jeśli Twoja firma zajmuje się pośrednictwem pracy i prowadzi rekrutację na potrzeby innych podmiotów, to musisz zarejestrować zbiór danych osobowych kandydatów w GIODO

  • udziałowców spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegające wpisowi do rejestru (znajdujące się w księdze udziałów, która jest jawna i każdy ma do niej dostęp); odmiennie wygląda sprawa rejestracji księgi akcyjnej, która jest jawna jedynie dla akcjonariuszy i nie jest powszechnie dostępna, w związku z tym zbiór danych osobowych akcjonariuszy spółki (księga akcyjna) jak również posiadaczy akcji na okaziciela podlega obowiązkowi zgłoszenia do rejestracji

  • uczestników jednorazowego konkursu, który jest prowadzony w celu określenia zwyciężcy, a następnie zbiór danych osobowych jest niezwłocznie usuwany (zbiór „doraźny”)

Nie wiesz czy Twoje zbiory danych trzeba rejestrować GIODO? Pomożemy Ci to ustalić!

Zwolnienie z rejestracji a inne wymogi ustawy

Zwolnienie z obowiązku zgłoszenia zbioru danych do rejestracji nie zwalnia z obowiązku przestrzegania innych obowiązków wynikających z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Administrator danych jest zobowiązany między innymi do przestrzegania wymogów w zakresie zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

Zobacz jakie obowiązki ma Administrator Danych Osobowych.